tiistai 21. toukokuuta 2019

Lapin Energiakonttorin verkostoitumispäivän materiaalit

Maaseutuklusteriin kuuluva Lapin Energiakonttorin väki järjesti yhdessä APPROVE-hankkeen kanssa verkostoitumispäivän 7.5. Rovaniemellä teemalla parhaat esimerkit energia-alan hanketoiminnasta sekä yhteistyön rakentaminen hankkeiden välille. Päivän kaikki esitysmateriaalit ovat avoimia kaikkien hyödynnettäväksi. Materiaalit löytyvät TÄÄLTÄ

Tilaisuus aloitettiin käynnissä olevan ohjelmakauden loppulöylyillä, ja löylymestarina toimi Lapin liiton aluekehitysasiantuntija Olli Pohjonen. Hän kertoi, että erityisesti lämmityksen osalta olisi nopealla aikataululla päästävä eroon öljylämmityksestä sekä turpeen käytöstä ja siirryttävä käyttämään uusiutuvia energiamuotoja kuten puuta, aurinkoenergiaa ja tuulivoimaa. EAKR-rahoituksen alle kuuluvat myös energiansäästöön keskittyvät hankkeet, samoin puurakentamisen tukeminen. Kuluneella ohjelmakaudella on annettu tukea myös vähähiilisyysstrategioiden laatimiseen esimerkiksi Lapin kuntiin. Tällä ohjelmakaudella on vielä jäljellä kaksi hakukierrosta, joista seuraava päättyy 2.10.2019 - rahaa hankkeisiin on jäljellä vielä paljon! Lue lisää EAKR-rahoituksesta: https://www.rakennerahastot.fi/

kuva: Tiina Liuska, Lapin liitto
APPROVE-hankkeen projektikoordinaattori Eero Purontaus esitteli juuri valmistunutta Lapin energiataseen kuvaajaa. Kuvassa esitellään Lapin energian lähteet sekä energian kulutus koko maakunnan tasolla. Lappi on tällä hetkellä yliomavarainen sähköntuotannon suhteen, kiitos vesivoiman, jota menee myös vientiin maakunnan ulkopuolelle. Öljyä eniten käyttävät kohteet ovat liikenne ja rakennusten lämmitys.

Tanja Häyrynen kertoi Maaseutuklusterin kuulumisia. Esillä olivat mm. Lapin kuntien panostukset bioenergiaan liittyen. Hyvä esimerkki on Sallassa Saijan kylälle perustettu Saijan Energia oy sekä eri kuntien osallistuminen BiTooL-hankkeeseen.  

Päivi Ekdahl puhumassa. Kuva: Maaseutuklusterin viestintä.
Lapin liiton kehittämisjohtaja Päivi Ekdahl esitteli uuden EU-ohjelmakauden raameja. Huolena on, että koko Suomen kattava rahoitusta ohjaava EU-ohjelma ei tule palvelemaan tarpeeksi hyvin harvaanasuttua Lappia. Tämän takia tavoitteena on saada myös IP:n eli Itä- ja Pohjois-Suomen oma ohjelma. IP-alueen tavoitteet tulevalle ohjelmakaudelle on jo koottu, seuraavaksi ovat vuorossa sidosryhmätilaisuudet alueella, jossa puretaan tärkeimmät asiat. Enää ei siis olla vain viranomaisvalmisteluvaiheessa, vaan nyt osallistetaan myös laajempaa asiantuntijaporukkaa!

Parhaat esimerkit ja yhteistyötarpeet 


Lapin ELY-keskuksen johtava toimiala-asiantuntija Heino Vasara toi terveisensä Lapin valmistautumisesta tuleviin suurinvestointeihin. Keskeistä valmistautumisessa on yhteistyö eli mukana on oltava sekä alueorganisaatiot että oppilaitokset. Tarkoitus on, että maakunnalliset toimijat tukevat alueellista toimintaa, sillä esim. kuntien elinkeinoyhtiöiden hartiat ovat kovin kapeat suurinvestointien valmisteluun. Nyt päivitetään aluueellista tilannekuvaa suurhankkeiden kuten Kemijärven Boreal Biorefin, Kemin biotuotetehtaan osalta ja kaivossuunnitelmien osalta.

Rovaniemen koulutuskeskus REDU:lla pyörii Puusta liikenteen polttoaineeksi -esiselvityshanke, josta oli kertomassa Vesa-Matti Ruismäki. Ajatuksena on tuottaa polttoainetta liikenteelle ympäristöystävällisesti ja paikallisesti sekä hyödyntää prosessin hukkalämpö kaukolämpöverkossa. Puukaasutustekniikka on jo olemassa, pullonkaulana on tällä hetkellä vain puukaasun metanisointi.

Team Botnian Tiina Pelimanni esitteli Lapin kaasutaloussuunnitelma -hanketta, jossa tarkoituksena on mm. selvittää Meri-Lapin biokaasulaitosinvestoinnin kannattavuus, toteutettavuus ja sijoitusvaihtoehdot. Selvityksen alla on myös kaasutankkausasemien sijainnit niin raskaalle liikenteelle kuin yksityisautoilullekin. Mukana hankkeessa on useita kuntia, sillä asia on tärkeä koko Lapin kannalta. 

Tommi Lepojärvi Vaasan yliopistosta esitteli BiTooL-hanketta. Nimi on lyhenne sanoista biokaasuntuotanto, oleellinen osa Lapin maaseudun vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta. Hanke pyörii aina vuoden 2021 loppuun, osatoteuttajinaan Sodankylän, Sallan ja Posion kunnat, ja selvityksen alla tulee olemaan mm. erilaiset biokaasulaitoksen teknologioihin ja logistiikkaan liittyvät haasteet. Yksi vaihtoehto on myös liikkuva biokaasulaitos, jolloin metaania saataisiin useista eri kohteista kerralla.

Saijan Energia Oy:tä edusti Heikki Törmänen, joka totesi, että kylän omasta biokaasuntuotannosta riittäisi biokaasua polttoaineeksi noin sadalle kaasuautolle. Yhtiön tavoitteena onkin oman biokaasulaitoksen perustaminen kylälle. 

Sodankylän kunnan kuulumiset toi Ville Pyhäjärvi, joka kertoi, että heillä meneillään on energiastrategian kehittämistyö sekä fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen. Lisäksi suunnitelmissa on siirtyminen elintarviketiloissa tehokkaampiin energiantuotantomalleihin, ja kala-alan laitoksiin on hankinnassa aurinkopaneeleita vastaamaan jäähdytyksestä. Kunnan uuden hyvinvointikeskuksen läheisyyteen on tulossa kaukolämpölaitos, joka tulee palvelemaan koko kylän eteläosaa. Sodankylän toiveena on saada asiantuntijoita käyttöön eri hankkeista ympäri Lapin, jotta energia-alaa voidaan edistää tehokkaasti myös Sodankylässä. 

Yhteistyöhön valmista porukkaa! Kuva: Maaseutuklusterin viestintä. 
ProAgrian Harri Salow tarjoaa maatiloille neuvontaa uusiutuvan energian investointeihin liittyen. Maatilojen perusselvityksen tehdänä Neuvo 2020 -rahoituksella, ja käytettävissä on 10 000 € yhtä tilaa kohden. Suurin osa Lapin maatiloista ei ole vielä hyödyntänyt tätä rahoitusta, joten kannattaa ottaa yhteyttä Harriin (harri.salow@proagria.fi / 040 553 0817)! 

Ympäristöviranomaisen näkökulmaa toi tilaisuuteen Eero Leppänen, joka muistutti, että biokaasulaitoksenkin yhteydessä jätteenkäsittelyn tulee olla ammattimaista. Hän myös kertoi kokemuksiaan kaasuautoilusta - valitettavasti tällä hetkellä Lapista katsottuna lähin tankkausasema on Oulun Ruskossa, mutta kenties tulevaisuudessa eri selvitysten ja hankkeiden toteutumisen myötä myös Lapissa voi tankata autoon biokaasua? 

Tanja Lepistö Suomen metsäkeskukselta kertoi Arktisen älykkään metsäverkoston kuulumisista. Verkostolla on yhteistyötä Sallan kunnan kanssa, ja siellä onkin pyörähtänyt käyntiin Leader-hanke Kiertotaloutta energiapuusta. Lisäksi Lepistö muistutti Metsästä puhetta -kirjoitussarjasta Lapin kansassa - jatkokirjoituksista voidaan lähteä nyt neuvottelemaan, kunhan verkosto nostaa juttuaiheita esille! Mikäli sinulla on mielessäsi jokin metsätalouteen, -teollisuuteen tai investointeihin tai muuten vain metsään liittyvä juttu, niin ota yhteyttä: tanja.lepisto@metsakeskus.fi / 029 432 5233. Myös Pilkkeen sivuille voi käydä ilmiantamassa erilaisia esittelykohteita kohdetyypin (esim. maastokohteet, sähköiset palvelut) tai teeman (esim. ilmastonmuutos, elinkeinojen yhteensovittaminen) mukaan. Huomathan, että kohteet voivat olla myös yksityismailta!

Yrittäjä Matti Henttunen esitteli "Siltavoima"-hankettaan, jonka tarkoituksena on kineettisen energian talteenottaminen virtaavista vesistöistä niitä rasittamatta. Pienvesivoimalla voitaisiin parantaa kylien elinvoimaisuutta ja omavaraisuutta. 

Lapin AMK:lta Kemin yksiköstä oli paikalle saapunut Mikko Rintala, joka kertoi Interreg Pohjoinen -rahoitteisesta EEBAK-hankkeesta, jossa tutkitaan rakennusten energiatehokkuutta aktisissa ympäristöissä. Suomessa pilottikohteita ovat Sodankylä, Kolari, Pello ja Kemi. Mukana on niin vanhaa kiinteistökantaa 70- ja 80-luvuilta kuin uusiakin rakennuksia. Erityisen mielenkiinnon kohteena on, mikä on oleellisin asia, joka rakennusten energiatehokkuuteen vaikuttaa. Tärkeää on viedä tutkimustieto arktisille kunnille. Hanke onkin jakanut tietoa Lapin kunnissa hankeyhteistyössä järjestettyjen energiailtojen kautta.

Tilaisuus oli samalla myös Interreg Europe -rahoitetun APPROVE-hankkeen sidosryhmätilaisuus. APPROVE:n kuulumiset kertasi Eero Purontaus. Tarkoituksena on, että sidosryhmät, kuten 7.5. koolla ollut porukka, voivat koota ajankohtaista tietoa ja substanssiosaamista uusiutuvaan energiaan liittyen esim. APPROVE-hankkeelle, joka sitten edistää asioita EU-tasolla. Tuokaa siis uusiutuvan energian hyödyntämiseen liittyviä epäkohtia esille, niin esteitä voidaan purkaa! Yhteydenotot: eero.purontaus@lapinliitto.fi. 

Päivän kruunasi Lapin liiton yhteistyökoordinaattori Maiju Jolma-Taylorin puheenvuoro, jossa hän kertoi Interreg Pohjoisen rahoitusmahdollisuuksista päivän teemoihin liittyen. Yksi toimintalinja Interreg Pohjoinen ohjelmassa on yrittäjyyteen liittyvä, josta esim. Lapissa toimivat kehitysyhtiöt sekä ProAgria voisivat ottaa kopin ja edistää siten Interreg Pohjoinen -rahoituksen käyttöä. Tälle ohjelmakaudelle on vielä kaksi hakukierrosta jäljellä, ja mahdollista on saada myös 100 % rahoitusta! Lisätietoa rahoitusmahdollisuuksista: http://www.interregnord.com/fi/.

Vahva viesti päivän aikana oli se, että on erittäin tärkeää, että tieto kulkee eteenpäin hankkeelta toiselle. Päällekkäistä työtä voidaan välttää, kun levitetään tietoa esim. erilaisten selvitysten tuloksista muille organisaatioille, jolloin uudet hankkeet voivat lähteä viemään selvitysten tuloksia eteenpäin kohti käytäntöä. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti